Ďakujeme za pomoc

Chod galérie so všetkým, čo k tomu patrí, si nemožno predstaviť bez pomoci a podpory ďalších verejných inštitúcií. Naša vďaka za pomoc a spoluprácu patrí nasledovným ustanovizniam...

FOND NA PODPORU UMENIA
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nitriansky samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Je krajom s bohatou históriou,množstvom termálnych prameňov a kvalitnými odrodami vína.

MINISTERSTVO KULÚRY SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.

MESTO NOVÉ ZÁMKY
Dejiny Nových Zámkov sa často spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik Nových Zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545.

SOZA
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam, v skratke SOZA, vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou.

HUDOBNÝ FOND
Hudobný fond (HF) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia. Hudobný fond vykonáva najmä tieto činnosti.

KULT MINOR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.
Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt.