Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Informujeme verejnosť, že Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch na základe Z.z. 184/1999 zákona o používaní jazykov národnostných menšín za podmienok stanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi v úradnom a písomnom styku popri štátnom jazyku používa aj jazyk menšiny. Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať maďarský jazyk.
Na vybavovanie veci v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie veci v štátnom jazyku.